logo
Nákupný košík

Menu
E-shop

Obchodné podmienky

 

1. Vymedzenie pojmov a všeobecné ustanovenia 

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.gastanko.sk je 

Attila Czajlik 
Mlynská 511/37 
93021 Jahodná 
IČO 11868988 
DIČ SK1029509118 
ŽL č. OŽP-A/2009/07473-2 
e-mail gastanko(zavináč)gastanko(bodka)sk 
(ďalej len „predávajúci“) 

Informačný systém prevádzkovateľa je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov pod reg.číslom 08042/2014-Or. 

1.2. Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom portálu www.gastanko.sk odošle elektronický objednávkový formulár (ďalej len „kupujúci“). 

1.3. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom tretej osoby, ktorou je Slovenská pošta alebo, po dohode so zákazníkom, kuriérska spoločnosť (ďalej len „doručovateľ“). 
 

 

2. Objednanie tovaru, minimálna objednávka

2.1. Tovar si kupujúci objednáva prostredníctvom elektronickej objednávky nachádzajúcej sa na www.gastanko.sk. Táto elektronická objednávka sa v zmysle zákona 102/2014 považuje za zmluvu uzavretú na diaľku. 
Minimálna výška objednávky nie je vymedzená. Avšak pri nízkych objednávkach predávajúci účtuje balné. Bližšie informácie sú uvedené nižšie.

2.2. Odoslaním elektronickej objednávky sa táto stáva záväznou pre obe strany. Jej odoslaním vzniká kupujúcemu povinnosť za objednaný tovar zaplatiť. Kupujúci sa zaväzuje pravdivo a úplne vyplniť všetky údaje požadované pri registrácii alebo vyplnení objednávky, ináč objednávka nie je platná. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal obchodné podmienky predávajúceho, porozumel im a vyjadruje svoj súhlas s nimi. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu obratom zaslaný e-mail s obsahom jeho objednávky, ktorý je potvrdením prijatia jeho objednávky. 

2.3 Všetky ceny na portáli www.gastanko.sk sú uvedené s DPH. 
 

 

3. Platba za tovar, poštovné a balné, fakturácia

3.1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za ním objednaný tovar vopred na účet predávajúceho, a to formou bankového prevodu, alebo platbou poštovou poukážkou. Údaje k platbe zašle predávajúci ihneď po skompletizovaní objednávky na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri objednávke tovaru. Kupujúci sa zaväzuje uskutočniť úhradu do 5 pracovných dní odo dňa odoslania údajov k platbe, ak sa s predávajúcim písomne, t.j. e-mailom, nedohodnú inak. V opačnom prípade má predávajúci právo stornovať objednávku a zrušiť rezerváciu na objednaný tovar. 

3.2. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť na platbe za tovar formou dobierky. 

3.3. Platba formou dobierky nie je možná pri objednávkach do 14 eur. Predávajúci má právo odmietnuť zaslať tovar kupujúcemu na dobierku a požadovať platbu vopred aj bez udania dôvodu, hlavne však v prípade, ak už v minulosti neprevzal zásielku poslanú na dobierku. Predávajúci má právo odmietnuť zaslať tovar na dobierku aj novému a/alebo neregistrovanému zákazníkovi.  

3.4. Predávajúci účtuje poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty (alebo kuriérskej spoločnosti, ak si zaslanie týmto spôsobom želá zákazník). V zmysle zákona o DPH je predávajúci povinný účtovať k poštovnému 20% DPH. Presnú výšku poštovného je možné určiť v niektorých prípadoch až po zabalení a odvážení tovaru. 
Predávajúci účtuje manipulačný poplatok vo výške 2€ pri objednávkach, pri ktorých suma cien objednaných tovarov bez poštovného nedosiahne 7€.
 

3.5. O označení zásielky za krehkú a o jej poistení rozhoduje predávajúci. O zaslaní zásielky ako doporučený list alebo balík rozhoduje predávajúci. 

3.6. Ak zákazník z akýchkoľvek dôvodov neprevezme zásielku, je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady, ktoré mu vznikli z tohto titulu, ako aj poštovné za opakované doručenie zásielky. 

3.7. Predávajúci vystavuje kupujúcemu faktúru (daňový doklad) v elektronickej podobe a zasiela ju na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. 

3.8. Ak kupujúci z akéhokoľvek dôvodu dodatočne požiada o zmenu alebo opravu už vystavenej faktúry (daňového dokladu),  je povinný vopred uhradiť bankovým prevodom poplatok 2€ (slovom dve Eurá).

 

 

4. Dodanie tovaru 

4.1. Dodaním tovaru sa rozumie odovzdanie zásielky doručovateľovi. 

4.2. Objednávky tovaru s platbou vopred sú vybavované prednostne. V prípade platby vopred je objednávka spracovaná bez overovania ihneď a objednaný tovar odoslaný po pripísaní platby na účet predávajúceho. 

4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu do 14 dní na adresu, ktorú kupujúci uvedie pri registrácii resp. pri vyplnení objednávky. O odoslaní zásielky obdrží kupujúci e-mailom oznámenie. 

4.4. V prípade, ak predávajúci nemôže tovar z technických alebo iných dôvodov dodať v stanovenej lehote, bude o tom kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom a dohodnú sa na ďalšom postupe. Nedodanie tovaru do 21 dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy, ak sa nedohodli inak. Predávajúci sa zaväzuje v takom prípade do 5 pracovných dní vrátiť došlé platby za nerealizovateľné dodávky kupujúcemu na účet, ktorý kupujúci písomne uvedie. 

4.5. Každú objednávku tovaru na dobierku si pred odoslaním predávajúci môže telefonicky preveriť u kupujúceho. 
 

 

5. Zodpovednosť za tovar, vrátenie tovaru a reklamácie 

5.1. Predávajúci nesie zodpovednosť za kvalitu tovaru, ktorý posiela prostredníctvom doručovateľa kupujúcemu. 

5.2. V prípade, že kupujúcemu bol dodaný poškodený tovar (nevzťahuje sa na poškodenia vzniknuté počas prepravy), má právo na jeho výmenu a ak výmena nie je možná, na vrátenie kúpnej ceny za daný tovar. Kupujúci pošle predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od obdržania zásielky reklamačný e-mail. Následne kupujúci pošle poškodený tovar najneskôr do 5 dní od jeho obdržania ako balík 2.triedy (nie na dobierku) prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho a po prehodnotení reklamácie bude kupujúcemu zaslaný nový tovar alebo vrátená jeho cena. Reklamácie sa vzťahujú na výrobné vady. Reklamácie sa nevzťahujú na poškodenia vzniknuté neadekvátnym zaobchádzaním zo strany kupujúceho alebo používaním na iný účel, než na čo je predmet určený. Rovnako nie je možné reklamovať tovar, ktorý nie je v pôvodnom stave a bol už zákazníkom upravený - napr. akýmkoľvek spôsobom už ozdobený predmet. Reklamačný list na stiahnutie nájdete na konci obchodných podmienok.

5.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie zásielky, ani za stratu, ani za poškodenie tovaru počas prepravy v dôsledku neadekvátneho zaobchádzania zo strany doručovateľa. Predávajúci sa zaväzuje zabaliť tovar tak, aby bol počas prepravy chránený proti poškodeniu (za predpokladu dodržania pravidiel zaobchádzania so zásielkami zo strany doručovateľa). Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri jej preberaní. V prípade poškodenia zásielky uplatňuje kupujúci reklamáciu priamo u doručovateľa. V prípade straty zásielky uplatňuje reklamáciu predávajúci, po tom, ako mu kupujúci oznámil, že mu zásielka nebola doručená. 

5.4. V zmysle zákona 102/2014 má kupujúci právo bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia zásielky odstúpiť od zmluvy (listom alebo e-mailom) a do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu. Kupujúci pošle tovar k vráteniu ako balík 2.triedy(nie na dobierku) na adresu predávajúceho (je uvedená vyššie). Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave, nepoškodený a v nepoškodenom obale. Pri dodržaní týchto podmienok predávajúci do 14 dní od obdržania vráteného tovaru vráti kupujúcemu cenu vráteného tovaru. Predávajúci nahradí kupujúcemu aj poštovné, ktoré vynaložil na vrátenie tovaru, a to do výšky poštovného podľa cenníka Slovenskej pošty, čo je najlacnejší spôsob zasielania tovaru, ktorý predávajúci ponúka (v zmysle zákona 102/2014 na ochranu spotrebiteľa). 
Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie nájdete na konci obchodných podmienok. 
 

 

6. Záverečné ustanovenie 

6.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi týmito obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

6.2. Vzájomný zmluvný vzťah je možné meniť len po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. 

6.3. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim na diaľku (e-mailom alebo telefonicky), ktorá je nevyhnutná pre realizáciu dodávky a riešenie prípadných zmien a úprav, je založená na vzájomnej dôvere a etickom správaní oboch strán. 
 

 

7. Ochrana osobných údajov 

Prevádzkovateľ internetového obchodu Gaštanko.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov" (do 31.12.2013) a v zmysle "Zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov (od 1.1.2014). 
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému doručovateľovi za účelom doručenia zásielky. 
Zadaním objednávky zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle tohto zákona. 


Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.augusta 2020. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Reklamačný list© Všetky práva vyhradené - www.gastanko.sk
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.gastanko.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnuť
<Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
<Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnuť
Uložiť Odmietnuť